Sanel Balić

predsjednik opštine Gusinje

Sanel Balić, od oca Rifata i majke Esme rođene Redžić, rođen je 25.01.1991. godine u Beranama. Osnovnu školu je završio u Gusinju, srednju školu je završio u srednjoj mješovitoj školi “Bećo Bašić” u Plavu, smjer Tehničar drumskog saobraćaja.Fakultet je završio na mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici i stekao zvanje Inženjer drumskog saobraćaja.
Od 2016 godine zaposlen je opštini Gusinje na mjestu komunalnog-saobraćajnog inspektora.
Predsjednik je OO Bošnjačke stranke u Gusinju od 2022. godine.

Na poslednjim lokalnim izborima bio je nosilac liste Bošnjačke stranke i odbornik je u Skupštini opštine Gusinje.
Oženjen, otac dvoje djece.

Nadležnosti

1.Predstavlja i zastupa Opštinu.
2.Predlaže propise i druge akte koje donosi skupština, kao i način rješavanja pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine.
3.Donosi odluke, uputstva, pravilnike, naredbe, rješenja i zaključke.
4.Stara se i odgovoran/na je za izvršavanje prenešenih i povjerljivih poslova.
5.Utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, po pribavljenom mišljenju glavnog administratora.
6.Imenuje i razrješava potpredsjednika opštine i gl. administratora uz saglasnost skupštine.
7.Daje saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa lokalne uprave i javnih službi čiji je osnivač opština.
8.Imenuje i razrješava direktore agencija.
9.Postavlja i razrješava Menađžera.
10.Imenuje i razrješava starješine organa lokalne uprave.
11.Podnosi skupštini izvještaj o svom radu i radu organa lokalne uprave i službi najmanje jednom godišnje.
12.Usmjerava i usklađuje rad organa lokalne uprave, javnih službi i agencija čiji je osnivač,radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga, o čemu donosi odgovatajuće akte.
13.Vrši nadzor nad radom lokalne uprave.
14.Odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi skupština i donosi akte za njihovo izvršavanje.
15.Donosi akte kojima obezbjeđuje izvršenje buđžeta opštine.
16.Vrši i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima opštine.

Kontakt

Pišite predsjedniku

Sanel Balić
predsjednik opštine

+382 51 250 157

+382 67 030 999

predsjednik@opstinagusinje.me