Suad Đurković

potpredsjednik opštine Gusinje

Suad Đurkovic, sin Haka i Razije Đurković, rođen je 10.06.1988.godine u Beranama.
Osnovnu školu zavrsio je u OŠ "Džafer Nikočević" u Gusinju.
Srednju školu je pohađao u srednjoj mješovitoj školi "Bećo Bašić" u Plavu, smjer opšta gimnazija.
Fakultet je završio na Fakultetu za saobraćaj, komunikacije i logistiku u Beranama, smjer drumski saobraćaj i stekao zvanje menadžer u saobraćaju.
U Oktobru 2023. godine imenovan je na mjesto potpredsjednika opštine Gusinje.

Nadležnosti

Potpredsjednik opštine zamjenjuje predsjednika opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u okviru ovlašćenja koja mu predsjednik povjeri.
Potpredsjednik opštine prati rad organa lokalne uprave i javnih službi u oblastima za koje ga zaduži predsjednik opštine i stara se o sprovođenju politika u tim oblastima.
Mandat potpredsjednika traje koliko i mandat predsjednika opštine.
Izuzetno, potpredsjedniku opštine mandat traje do izbora novog predsjednika opštine, u skladu sa članom 66 Zakona o lokaloj samoupravi.
Kad predsjedniku opštine, u slučajevima propisanim zakonom, prestane mandat, funkciju predsjednika, do izbora novog predsjednika opštine, vrši potpredsjednik opštine, koga odredi skupština.

Kontakt

Suad Đurković
potpredsjednik opštine

+382 68 182 230

potpredsjednik@opstinagusinje.me