Hasret Radončić

glavni administrator opštine Gusinje

Hasret Radončić je rođen 01.03.1962 godine u Gusinju.
Osnovnu školu je završio u Gusinju a srednju školu u Sarajevu.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Prištini.
U svojoj dosadašnjoj radnoj biografiji sticao je radno iskustvo obavljajući poslove i radne zadatke savjetnika za imovinsko pravne poslove u opštini Plav, zamjenika generalnog direktora „Plavljanke“ Plav i Poreskog inspektora u Poreskoj upravi Crne Gore – Filijali za inspekcijski nadzor Berane.
Na mjesto V.D. Glavnog administratora postavljen je 19.01.2015 godine.

Nadležnosti

Glavni administrator koordinira radom organa lokalne uprave i službi, stara se o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada, daje stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova, daje mišljenje na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa lokalne uprave i službi i vrši druge poslove koje mu povjeri predsjednik opštine.
Glavni administrator ima ovlašćenja drugostepenog organa u upravnim stvarima iz sopstvene nadležnosti opštine.
Za vršenje poslova glavnog administratora obrazuje se Služba glavnog administratora.
Predsjednik opštine uz saglasnost Skupštine imenuje i razrješava glavnog administratora.
Za glavnog administratora može biti imenovano lice koje ima završen pravni fakultet, položen stručni ispit za rad u državnim organima i najmanje pet godina radnog iskustva.
Imenuje se na osnovu javnog oglašavanja na period od četiri godine.
Glavni administrator za svoj rad i rad Službe glavnog administratora odgovara predsjedniku opštine i Skupštini. Glavni administrator može biti razrješen dužnosti ukoliko poslove iz svoje nadležnosti ne obavlja zakonito, efikasno, ekonomično ili poslove vrši nesavjesno.Predlog za razrješenje može da podnese predsjednik opštine. Prijedlog za razrješenje sa obrazloženjem razloga dostavlja se skupštini u pisanoj formi, za davanje saglasnosti, i o tom prijedlogu u Skupštini se otvara rasprava.
Inicijativu za pokretanje pitanja odgovornosti glavnog administratora može da podnese jedna trećina odbornika i ista se dostavlja predsjedniku opštine na izjašnjenje.Predsjednik opštine je dužan da se u roku od 30 dana izjasni o inicijativi i o tome pismeno obavjesti Skupštinu.
Ukoliko predsjednik opšptine prihvati inicijativu za pokretane pitanja odgovornosti glavnog administratora u skupštini se otvara rasprava.
Na sjednici Skupštine glavni administrator ima pravo da se izjasni o razlozima zbog kojih se traži njegovo razrješenje.

Služba glavnog administratora vrši stručne poslove iz okvira prava i dužnosti glavnog administratora , koji se odnose:

pravne i administrativno-tehničke poslove kojima se ostvaruje nadležnost glavnog administratora kao koordinatora rada organa lokalne uprave i službi u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi , Statutom opštine i drugim propisima;

 • rješavanje u drugostepenom upravnom postupku , po žalbama fizičkih i pravnih lica ;

 • rješava u drugostepenom postupku po izjavljenim žalbama na rješenja u kojima organi lokalne uprave odlučuju o zahtjevima za slobodan pristup informacijama,

 • postupa po zahtjevima za slobodan pristup informacijama koje su u posjedu službe;

 • staranje o zakonitom , efikasnom i ekonomičnom vršenju poslova organa i službi lokalne uprave;

 • davanje mišljenja na akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa i službi lokalne uprave;

 • davanje mišljenja na Odluku o organizaciji i načinu rada lokalne uprave;

 • izvršavanje akata predsjednika opštine koje donosi u vršenju nadzora nad radom organa i službi lokalne uprave;

 • predlaganje i preduzimanje mjera u cilju otklanjanja uočenih problema i nepravilnosti u radu organa i službi lokalne uprave;

 • predlaganje programa obuke lokalnih službenika i namještenika;

 • razmatranje pritužbi građana na rad organa i službi lokalne uprave ,zahtjeva da se starješina organa izjasni po istim , vršenje uvida u spise predmeta i utvrđivanje činjenica na koje se ukazuje u pritužbama;

 • podnošenje izvještaja o svom radu i ostvarivanju funkcija organa i službi lokalne uprave predsjedniku opštine (izvještaj o rješavanju upravnih stvari kod organa u drugom stepenu)

 • obavještava javnost o svom radu i radu organa i službi lokalne uprave;

 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa ovlašćenjima i odgovornostima glavnog administratora u skladu sa Zakonom,Statutom opštine i drugim propisima.

 • ostvarenje neposredne saradnje sa NVO.

Kontakt

Hasret Radončić
glavni administrator

+382 67 610 340

gl.administrator@opstinagusinje.me

hasretr.gl.adm@gmail.com